Sprawozdanie z działalności w roku 2016

Opublikowano: 20 Mar 2017

Sprawozdanie z działalności

Rady Osiedla „Aleksandrowice” w roku 2016

– Zebranie Sprawozdawcze RO: 20.o4. 2017r., godz. 17,oo –

  1. Rada Osiedla „Aleksandrowice” – w roku 2016 – funkcjonowała w niezmienionej strukturze i składach osobowych jej organów;

  2. Siedziba RO – bez zmian: ul. Wrzosowa 20; należy odnotować dobre warunki funkcjonowania RO i jej dostępność dla Mieszkańców Osiedla; siedzibę RO wyposażono w laptop oraz drukarkę; określono – w uzgodnieniu z UM – harmonogram utrzymywania stałego porządku w siedzibie RO;

  3. Członkowie RO – zgodnie z przyjętym harmonogramem – pełnili swoje dyżury w każdy drugi i ostatni czwartek miesiąca: w godz. 17 – 18; w tym czasie odbywały się także otwarte posiedzenia Zarządu i RO, m.in. z udziałem Radnych RM (zwłaszcza Panowie: Matyja i Lisiński), a także Jednostek Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i Policji; podkreślić należy dobrą współpracę z RO z terenu Aleksandrowic – „Polskich Skrzydeł”, „Wojska Polskiego” i „Kopernika”;

  4. Działalność RO oparta była na przyjętym „Planie działania na rok 2016”, oraz skorelowanym z nim „Planem finansowym na rok 2016”;

  5. Plany zostały zrealizowane, a przedsięwzięcia finansowane z budżetu RO – rozliczone z UM, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie;

  6. W ramach działalnościRO, w 2016 roku w szczególności podejmowano i realizowano:

zobacz więcej

Sprawozdanie z działalności RO „Aleksandrowice” za okres VI – XII 2015 roku

Opublikowano: 9 Lut 2016

1. Rada Osiedla „Aleksandrowice” w okresie VI – XII 2015 roku pracowała w składach osobowych jej regulaminowych organów – Zarządu Rady i Komisji Rewizyjnej, wyłonionych w wyniku wyborów w maju-czerwcu 2015 roku (w zał.); w ramach RO został określony dla jej Członków: (a) – harmonogram dyżurów i zebrań (w każdy 2-gi i 4-ty czwartek m-ca; godz. 17-18), (b) – podział zadań i zakresy obowiązków (w zał.), (c) – ramowy program działania na okres kadencji;

2. Podstawą działania RO w 2015 roku był przyjęty do jego końca „plan pracy” oraz „preliminarz wydatków budżetowych”, które były realizowane zgodnie z planem i kontrolowane przez Komisje Rewizyjną RO, a następnie rozliczane wg przyjętej przez UM procedury. I tak, zorganizowano w tym okresie: (a) – otwarte spotkanie z b. Powstańcem Warszawskim (w siedzibie RO); (b) – otwarte spotkanie młodzieży i mieszkańców z „beskidzkimi olimpijczykami” (w Rest. „pod Śmigłem”); (c) – otwarte spotkanie „opłatkowe” (Karczma „Wrzosowa”);
zobacz więcej

Doroczne spotkanie RO z mieszkańcami

Opublikowano: 28 Lut 2014

W dniu 27.02.br. odbyło się w siedzibie Rady Osiedlowej osiedla Aleksandrowice zebranie Rady z mieszkańcami przy udziale przedstawiciela Urzędu Miasta – P. Marka Stańco, Radnego – P. Antoniego Kruczka, przedstawiciela MZD oraz Policji i Straży Miejskiej.

Przewodniczący poinformował o realizacji celów w roku 2013 i planach na rok 2014 oraz przedstawił rozliczenie środków oddanych do dyspozycji Rady.

Na rok 2014 przełożono realizację inwestycji drogowych które Rada uważa za priorytetowe:
– ul. Osterwy na odcinku Olszowa-Smolna
– sięgacza w ciągu ul. Olszowej

Kontynuowano spotkania z wybitnymi mieszkańcami Bielska-Białej.
Przedstawiciel Straży Miejskiej określił priorytety i możliwości załatwienia wniosków oraz przedstawił statystykę działań na terenie naszego z podaniem ilości interwencji, pouczeń i wystawionych mandatów .
Dzielnicowy Policji ocenił poziom bezpieczeństwa w osiedlu Aleksandrowice.
Przedstawiciel MZD przedstawił możliwości i plany na rok 2014.
Dokładnie omówiono wniosek złożony przez mieszkańców w ramach wyodrębnionego funduszu obywatelskiego pn. siłownia rekreacyjna na wolnym powietrzu w ciągu ul. Lotniczej na terenie Aquy oraz zwrócono się do mieszkańców z prośbą o poparcie wniosku w głosowaniu.

W ramach pytań i uwag mieszkańców zarzucono symboliczną wysokość funduszu, zwrócono uwagę na wykonane remonty dróg bez ich koniecznej modernizacji i przystosowania do aktualnych potrzeb.
Na pytania odpowiadali : Radny oraz przedstawiciel MZD

Łącznie z zaproszonymi ilość uczestników zebrania przekroczyła 20 osób.