Zebranie Sprawozdawcze z działalności RO za rok 2016

Opublikowano: 20 Mar 2017

RADA OSIEDLA „ALEKSANDROWICE”
zaprasza Mieszkańców Osiedla na
Zebranie Sprawozdawcze z działalności RO za rok 2016
***
– data: 20.(czwartek) kwietnia 2017 r.; godz. 17,oo
– miejsce: siedziba RO, ul. Wrzosowa 20
***
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania;
2. „Sprawozdanie z działalności RO za rok 2016” – Przew. Rady Osiedla;
3. Dyskusja;
4. Wystąpienia zaproszonych Gości i dyskusja;
5. Wolne wnioski;

Z a p r a s z a m y !!!

Sprawozdanie z działalności w roku 2016

Opublikowano: 20 Mar 2017

Sprawozdanie z działalności

Rady Osiedla „Aleksandrowice” w roku 2016

– Zebranie Sprawozdawcze RO: 20.o4. 2017r., godz. 17,oo –

  1. Rada Osiedla „Aleksandrowice” – w roku 2016 – funkcjonowała w niezmienionej strukturze i składach osobowych jej organów;

  2. Siedziba RO – bez zmian: ul. Wrzosowa 20; należy odnotować dobre warunki funkcjonowania RO i jej dostępność dla Mieszkańców Osiedla; siedzibę RO wyposażono w laptop oraz drukarkę; określono – w uzgodnieniu z UM – harmonogram utrzymywania stałego porządku w siedzibie RO;

  3. Członkowie RO – zgodnie z przyjętym harmonogramem – pełnili swoje dyżury w każdy drugi i ostatni czwartek miesiąca: w godz. 17 – 18; w tym czasie odbywały się także otwarte posiedzenia Zarządu i RO, m.in. z udziałem Radnych RM (zwłaszcza Panowie: Matyja i Lisiński), a także Jednostek Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i Policji; podkreślić należy dobrą współpracę z RO z terenu Aleksandrowic – „Polskich Skrzydeł”, „Wojska Polskiego” i „Kopernika”;

  4. Działalność RO oparta była na przyjętym „Planie działania na rok 2016”, oraz skorelowanym z nim „Planem finansowym na rok 2016”;

  5. Plany zostały zrealizowane, a przedsięwzięcia finansowane z budżetu RO – rozliczone z UM, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie;

  6. W ramach działalnościRO, w 2016 roku w szczególności podejmowano i realizowano:

zobacz więcej

Propozycje inwestycyjno-remontowe Rady Osiedla „Aleksandrowice”

Opublikowano: 2 Gru 2016

Propozycje inwestycyjno-remontowe Rady Osiedla „Aleksandrowice” wnioskowane do Budżetu Miasta Bielska-Białej na rok 2017:

(1) Tytuł: Podjęcie i realizacja zadania pt. „Inwestycja ul. J. Osterwy – IV odcinek: ul. Olszowa – ul. Smolna”;

– proponowany zakres na rok 2017:

(a) – wprowadzenie tytułu do planu zadań inwestycyjnych Miasta;

(b) – wykupy przez Miasto działek w obszarze planowanego „pasa drogowego” odcinka ulicy jw.;

(c) – opracowanie i zatwierdzenie projektu technicznego inwestycji;

Uzasadnienie:

Proponowane zadanie inwestycyjne RO „Aleksandrowice” zgłaszała- przez i na wniosek Mieszkańców – do planu zadań inwestycyjnych Miasta od prawie 20-u lat! Rok w rok RO I Mieszkańcy uzyskiwali – od kolejnych Przedstawicieli Miasta – zapewnienia o celowości i gotowości podjęcia się przez Miasto tego zadania, tym bardziej że ten odcinek ul. Osterwy istnieje na mapach dróg i ulic Bielska-Białej; były składane nawet informacje o przygotowaniu projektu technicznego drogi, ale okazały się one po prostu „zmyłką urzędniczą”, gdyż jak stwierdzono w 2014 roku, grunt pod planowanym odcinkiem ulicy jest wciąż własnością prywatną! Zadanie b. pilne! zobacz więcej